Traumebevidst tilgang

,,

”En organisation kan defineres som at arbejde med en traumebevidst tilgang (TBT), når alle medarbejdere i organisationen har en forståelse af, at traumer kan have en indgribende effekt på individet, familier, grupper, organisationer og samfund.
Nationalt TBT Center

Hvad er TBT?

At arbejde traumebevidst er en organisatorisk tilgang og ikke en specifik behandlingsmetode. Den traumebevidste tilgang gennemsyrer en hel organisation og den personales måde at agere på, med det formål at møde patienten/borgeren som en helhed.

Mange borgere som lever i social udsathed eller har psykiske vanskeligheder, bærer på et eller flere traumer. Det betyder, at de ud over deres øvrige udfordringer kæmper med grundlæggende følelser af frygt og magtesløshed, som påvirker deres funktionsevne og trivsel negativt. Hvis patienten/borgeren ikke oplever at blive set, hørt og mødt med forståelse for sine traumer, kan vedkommende føle utryghed og mistillid og være i forhøjet alarmberedskab i mødet med psykiatrien/det sociale system. Dette vanskeliggør udbyttet af behandlingen eller den sociale indsats. Metoden har vist sig at være effektiv, ikke blot for den enkelte patient/borger, men også for medarbejdere. 

At arbejde traumebevidst kan derfor:

• Understøtte recovery og øge borgerens funktionsniveau
• Mindske behovet for indgribende indsatser over for borgeren
• Forebygge retraumatisering af borgeren og medarbejderen
• Medvirke til færre stresssygemeldinger og arbejdsskader
• Skabe større arbejdsglæde og fastholdelse af personale

Kompetencecenter for Traumer har medvirket til og ledet implemen- tering af TBT i praksis og har udviklet og afprøvet en række kompetenceudviklingsforløb, der understøtter traumebevidst arbejde i organisationer. Kompetencecentrets medarbejdere har tillige bidraget til udvikling af nationale anbefalinger på området med bl.a. Socialstyrelsen og Regions- psykiatrien.

Kursuscenter

I vores kursuscenter kan du se mere om hvilke foredrag, kurser og uddannelser vi har både ude i din organisation og som online læring.

Underviser på vores kurser er bl.a. speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann. Cæcilie har bidraget aktivt til forskning om psykiske traumer og deres behandling i mere end 15 år. Hun har været medlem af regionernes “Nationale TBT Center” siden dets opstart i 2019 og har i den sammenhæng været en af pionererne bag TBT i Danmark. Cæcilie har mange års erfaring som underviser både i regionspsykiatrien såvel som i private organisationer og tilbud.

Spørgsmål til alle kurser kan ske på: kurser@traumeklinikken.dk 

VIVE´s rapport om TBT indsatser

VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – har udarbejdet en prototype med anbefalinger til at styrke sociale indsatser og tilbud til voksne, som er udsatte. “De fleste voksne, som er socialt udsatte, har været udsat for traumer. På forskellig vis og i forskellige grader har de også sociale problemstillinger, lever i udsatte sociale positioner og har psykiske vanskeligheder. Alt dette gør dem sårbare over for nye traumer og retraumatisering.”

Det nationale TBT-center

​Det nationale TBT-center er et formelt netværkssamarbejde mellem brugere/patienter, pårørende, ledelser, klinisk personale og forskere i den danske psykiatri på regionalt niveau.

Netværket har udarbejdet en fælles national beskrivelse af den traume-bedste tilgang i en psykiatrisk praksis, som Cæcilie Buhmann fra Kompetencecenter for Traumer bl.a. har bidraget til. Læs hele dokumentet herunder.

SAMHSA: Trauma-Informed Care

Trauma-Informed Care (Traumebevidst tilgang) opstod i USA i 2001, da Harris og Fallot udgav bogen ”Using Trauma Theory to Design Service Systems” hvori de beskrev hvad der skal til for at skabe traume-bevidste pleje- og behandlingssystemer. I 2004 begyndte SAMHSA at beskrive, forske og undervise i området, som herefter bredte sig rundt i verden, og til andre tilbud.

Definitionen af et traume i den traumebevidste tilgang adskiller sig fra definitionen brugt i psykiatrien hvor man oftest taler om choktraumer; en oplevelse af at eget eller andre liv eller lemmer er i fare.

Social- og Boligstyrelsens anbefalinger om kerneindsatser i forbindelse med traumebevidst socialt arbejde

Social- og Boligstyrelsen offentliggjorde for nylig en publikation med fagligt indhold understøttet af  Cæcilie Böck Buhmann.  I anbefalingerne står der:
“Mange borgere, der modtager en social indsats, har skjulte traumer, der kan hæmme samarbejdet med fagpersoner. TBT tager udgangspunkt i, at en borger, der oplever tryghed, kontrol og ejerskab vil have færre traumereaktioner i kontakten med fagprofessionelle og dermed også få større udbytte af samarbejdet og den sociale indsats, der tilbydes.”

De 4 kerneindsatser gælder følgende:

1. Opbyg viden om traumer og kompetencer til at arbejde traumebevidst, så borgeren oplever at blive set, hørt og forstået.

2. Lad borgerens egne perspektiver være styrende for indsatsen, så borgeren oplever kontrol, ejerskab og mestring.

3. Opbyg tillid og tryghed sammen med borgeren, så borgerens nervesystem bliver beroliget, og borgeren føler sig tryg ved at give udtryk for egne perspektiver og behov.

4. Tilpas de fysiske rammer, så de bidrager til borgerens fysiske og psykiske tryghed.

Download hele publikationen her:

Hvorfor ikke møde alle som om, de har et traume?

Op imod halvdelen af den danske befolkning har været udsat hændelser, der er så voldsomme, at de kan udløse traumereaktioner Med en traumebevidst tilgang kan blandt andet psykologer, læger og socialrådgivere blive bedre til at møde de traumatiserede.

Det er ikke kun i psykiatrien, at det er en god idé at gå mere traumebevidst til værks, fortæller Cecilie Böck Buhmann.

”Det er det alle steder i samfundet, hvor man arbejder med potentielt traumatiserede. Det kan være i kommunernes arbejde med langtidssygemeldte, skoler i belastede områder, i asylcentre eller i fængsler. Men det er det også hos den praktiserende læge eller hos ergoterapeuten. Vi ved, at traumer er udbredte, så man kan godt antage, at en stor del af de borgere, man møder, er traumatiserede,” siger Cæcilie Böck Buhmann.

Illustration: Iveta Vaicule

Bog om Traumer i psykiatrien

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i almenpsykiatrien og er tænkt som en inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe personalet til en mere traumebevidst tilgang til deres patienter. Det gør den uden at stille krav til psykoterapeutiske kompetencer eller en egentlig traumefokuseret behandleruddannelse.