Traumereaktioner og PTSD

Reaktioner efter et psykisk traume

Video af psykiater Cæcilie Buhmann fra vores klinik Traumeklinikken

Når man bliver udsat for et voldsomt traume bliver ens verden vendt på hovedet. Traumer aktiverer vores psykiske forsvarssystem (kamp/flugt/frys) og ændrer vores syn på verden. Den bliver præget af frygt med en oplevelse af at være i konstant fare, og giver os problemer med at sætte sunde grænser i forhold til os selv og andre mennesker.

I videoen fortæller virksomhedsansvarlig læge Cæcilie Buhmann mere om, hvilke symptomer det er godt at være opmærksom på, hvis du oplever problemer i forhold til andre mennesker efter den traumatiske oplevelse. Det kan skabe konflikter pludselig at være præget af mistillid, skam, skyldfølelse og vrede.

Hvis du udvikler posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD),
har du typisk følgende symptomer:

  • Genoplevelser
  • Undgåelse
  • Øget alarmberedskab

Genoplevelser kan vise sig i form af mareridt om traumet, flashbacks mens du er vågen, eller som påtrængende ufrivillige erindringer og stort ubehag ved at blive mindet om traumet.

Undgåelse af alt hvad der minder om traumet omfatter typisk mennesker, steder, situationer, aktiviteter eller blot tanker og følelser, der minder om traumet.

De fleste har også et øget alarmberedskab i form af søvnforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesbesvær, irritabilitet, vagtsomhed og tendens til at fare sammen.

Ved overgreb tidligt i barndommen kan du udvikle mere komplekse former for PTSD, hvor du i tillæg til ovenstående kan få ”ud af kroppen oplevelser”, at verden kan blive uvirkelig, at der er huller i din hukommelse, at du har svært ved at mærke og kontrollere dine følelser, at du føler utilstrækkelighed, skyld og skam, og at du har svært ved at være sammen med og tæt på andre mennesker.

Læs mere om kompleks PTSD nedenfor.

Genoplevelser

Kompleks PTSD

Diagnosen Kompleks PTSD er endnu ikke en del af det diagnosesystem som man arbejder efter i Danmark. Den kommer først med i den kommende diagnosemanual ICD-11, som de kommende år skal implementeres i det danske sundhedssystem. Flere steder er man dog allerede begyndt at bruge diagnosen Kompleks PTSD, når man skal indkredse alvorlige og komplicerede traumetilstande. Diagnosen kommer til at erstatte den nuværende diagnose Varig personlighedsændring efter katastrofeoplevelse uden denne dog har de samme kriterier eller et stort overlap med diagnosen kompleks PTSD.

Kompleks PTSD bliver et supplement til den allerede eksisterende PTSD-diagnose. Kompleks PTSD bliver således PTSD med de tre grundlæggende kernesymptomer (beskrevet overfor) plus tre tillægskriterier. I teksten her bruges således betegnelserne PTSD og kompleks PTSD for henholdsvis den oprindelige diagnose med de tre kernesymptomer og kompleks PTSD for den nye, hvilket svarer til deres betegnelser i den nye diagnosemanual. Det er udelukkende et spørgsmål om symptomer hvilken diagnose, der bliver taget i brug og begge tilstande ses i forskellige sværhedsgrader. Dog er der for Kompleks PTSD for det meste tale om alvorlige tilstande grundlagt i svære, hyppige og tidlige traumer.

I PTSD skal der kunne identificeres en hændelse af ekstremt truende eller farlig karakter, som skal ligge forud for tilstanden og der skal derudover være tre kernesymptomer til stede.

De tre kernesymptomer i PTSD:

Det første er ufrivillige, påtrængende erindringer, flashbacks og/eller mareridt om det hændte. 2. kernesymptom handler om undgåelse af situationer, steder eller andet, der minder om hændelsen eller hændelserne. 3. kernesymptom er  forhøjet alarmberedskab og psykisk overfølsomhed med forøget vagtsomhed, der kan opleves som manglende evne til at slappe af og en konstant scanning af omgivelserne for farer.

Derudover kan der være en lang række ledsagesymptomer, som både kan gøre sig gældende ved PTSD og kompleks PTSD: Tristhed og modløshed, Irritabilitet (kort lunte) og vredesudbrud og dårlig søvn som følge af alarmberedskab og mareridt.

For at opfylde kriterierne for Kompleks PTSD skal ovennævnte kriterier også være opfyldt, dvs. at kompleks PTSD er en PTSD-diagnose, der har supplerende kriterier i forhold til den oprindelige PTSD-diagnose. Dog kan alarmberedskabet godt være hæmmet i Kompleks PTSD grundet følelsesmæssig overregulering, dvs. en generel tendens til ikke at kunne mærke sig selv og leve med et nedlukket følelsesliv.

Skal diagnosen Kompleks PTSD stilles, skal følgende kriterier og symptomer også være til stede:

Følelsesmæssig dysregulering.

Her kan det være svært at mærke og være i kontakt med både positive og negative følelser. Mange beskriver kortere eller længerevarende perioder, hvor de lever på ”autopilot”, oplever at overleve fremfor at leve eller at livet opleves som meningsløst eller glædesløst. Ofte vil symptomer som meningsløshed, nedtrykthed og manglende initiativ kunne forveksles med depression eller faktisk udvikle sig til en egentlig klinisk depression sammen med den komplekse PTSD. Følelsesmæssig dysregulering kan også omfatte dissociative symptomer, hvor en del af erindringen eller følelser omkring de traumatiske hændelser ikke er tilgængelige for bevidstheden. Der kan også være tale om følelsesudbrud med voldsomme angstanfald, vredesudbrud, mm. Ofte vil der være tale både om voldsomme følelsesudbrud og dissociation på et eller flere niveauer.

Stabilt, negativt selvbillede.

Negativt selvbillede eller dårligt selvværd er en del af mange psykiske lidelser og tilstande. Ved kompleks PTSD ses dette ofte i form af selvhad, dvs. en gradsforskel, hvor også oplevelsen af at blive straffet eller have fortjent at have det dårligt kan være en del af det. At være værdiløs er ofte en grundlæggende tanke, ligesom følelser af skam og skyld vil ofte også være dominerende.

Relationelle vanskeligheder, problemer med nærhed.

Hvor der ved andre psykiske lidelser kan være tale om relationelle vanskeligheder i form af turbulente relationer præget af skiftevis stor nærhed, konflikt og brudte relationer, viser relationsproblemerne i Kompleks PTSD sig ofte som problemer med manglende nærhed til vigtige andre. Det er en manglende nærhed, der både kan udspringe af følelsesmæssig afkobling og af mistillid til andre. Ofte vil et menneske med Kompleks PTSD være præget af ensomhed og samtidig angsten for at komme tæt på andre. Generelt ses et billede hvor man trækker sig socialt.

At behandle Kompleks PTSD er et vanskeligt og langvarigt terapeutisk arbejde, hvor der dels bør indgå traumefokuseret psykoterapi og dels, sideløbende, et fokus på følelsesreguleringsstrategier og mestring af dissociation. Dette er ikke mindst vigtigt fordi den følelsesmæssige stress vil intensiveres i en periode, når der arbejdes med traumatiske hændelser og følelser vækkes og bearbejdes.  

Bog om Traumer i psykiatrien

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i almenpsykiatrien og er tænkt som en inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe personalet til en mere traumebevidst tilgang til deres patienter. Det gør den uden at stille krav til psykoterapeutiske kompetencer eller en egentlig traumefokuseret behandleruddannelse.